smjernice

Osiguravanje javnosti tijela javne vlasti

Svrha javnosti rada iz članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti kontrolu rada i jačati odgovornost tijela javne vlasti.

Člankom 12. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je obveza tijela javne vlasti da:

  • informiraju javnost o vremenu održavanja i dnevnom redu zasjedanja službenih tijela, načinu njihova rada te mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i
  • broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti, pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Odredba članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ne znači da pojedina zaintersirana osoba može prisiliti tijelo javne vlasti da omogući prisustvovanje sjednicama službenih tijela. Tijela javne vlasti trebaju omogućiti javnosti prisustvovanje sjednicama, uz prethodno određivanje broja osoba koje mogu prisustvovati sjednicama te vodeći računa o prostornim mogućnostima i zakonskim ograničenjima. Također bi se trebao objaviti način na koji se zaprimaju pozivi za sudjelovanje, a redoslijed prijavljenih bi se trebao odrediti po datumu prijave.

Javost rada prvenstveno je namijenjena za širu javnost koja želi izvršiti neposredan uvid u rad tijela javne vlasti koja su ujedno nositelji vlasti, kao što su Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske, kao i predstavnička tijela lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica (općinska i gradska vijeća, županijske skupštine, Gradska skupština Grada Zagreba).

Međutim, ukoliko se djelokrug rada nekih stručnih tijela odnosi na obavljanje stručnih pitanja kojima se ne odlučuje o temama značajnima za javnost, ciljana skupina je zainteresirana javnost u smislu zaposlenika, članova, korisnika, što istodobno ne isključuje sudjelovanje opće javnosti.

Javnost rada treba promatrati zajedno sa člankom 10. stavkom 1. točkom 12. Zakona o pravu na pristup informacijama koji propisuje da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Sljedeće: Izvješće o provedbi Zakona