smjernice

Proaktivna objava informacija

Proaktivna objava informacija obvezuje tijela javne vlasti da kontinuirano samoinicijativno objavljuju pojedine skupine informacija koje su u posjedu tijela javne vlasti, s ciljem da se učine lako dostupnim općoj javnosti. U suvremenim okolnostima razvoja digitalnog društva, sve šireg pristupa internetu i razine informatičke pismenosti, proaktivna objava informacija, kao i objava otvorenih podataka, temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Na taj način se ostvaruju i osnažuju načela jednakosti, pravodobnosti pružanja informacije, ekonomičnosti i u punom smislu ostvaruju prava građana. Postupanje po zahtjevu treba biti supsidijaran način pribavljanja informacija od strane građana, koji će uvijek ostati aktualan, osobito za slučajeve informacija koje sadrže dijelove koji podliježu zakonskom ograničenju.

Proaktivna objava informacija je propisana člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama i navedena obveza se odnosi na sva tijela javne vlasti neovisno na organizacijski oblik i veličinu, što je u dosadašnjoj praksi dovodilo do poteškoća u primjeni Zakona i brojnim nedoumicama tijela javne vlasti kako u potpunosti ispuniti zakonsku obvezu i koje informacije i na koji način objaviti na internetskoj stranici.

Uz ovaj pojam veže se način objavljivanja informacija pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

Objavljivanje informacija na službenim internetskim stranicama je najčešći i najjednostavniji način. Svrha redovite objave i ažuriranja informacija tijela javne vlasti je dvojaka. Proaktivnom objavom informacija olakšava se pristup informacijama korisnicima, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem broja zahtjeva za pristup informacijama pa se time olakšava i rad tijela javne vlasti i čini ga transparentnim.

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama određen je opseg informacija koje prema citiranom Zakonu trebaju biti učinjene dostupnima javnosti, bez obzira na pojedinačni zahtjev i to informacije koje su od općeg interesa, a koje se u osnovi mogu svrstati u nekoliko skupina:

 • transparentnost u donošenju odluka,
 • transparentnost okvira rada i planiranja,
 • financijska transparentnost i
 • transparentnost u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima.

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objavljivati informacije na lako pretraživ način što znači da informacije moraju biti objavljena na internetskoj stranici na način da budu sadržajno i tehnički prilagođene korisnicima, a sveukupan sadržaj na web stranici pregledan, reduciran i pojednostavljen u izražavanju. Pravilo tri klika mišem može Vam pomoći pri strukturiranju stranice i objavljivanja informacija - korisnik mora moći naći svaku inforamaciju u najviše tri klika. Također informacije kad god je to moguće trebaju biti objavljene i u strojno čitljivom obliku, dakle pogodne za ponovnu uporabu – to se osobito odnosi na objavu tablica, popisa i sl. u najmanje excel tablici, a po mogućnosti csv. obliku, te isključuje objavu skeniranih pdf dokumenata koji ni u kojem slučaju ne ispunjavaju uvjet iz članka 10. Zakona.

Tijela javne vlasti su obvezna objavljivati sljedeće informacije:

 • zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada,
 • opće akte i odluke, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje,
 • nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. Zakona,
 • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti,
 • registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe,
 • informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem,
 • podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 • informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa,
 • informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava,
 • obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka,
 • informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt,
 • zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika,
 • obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona,
 • odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.

Obaveza objave informacije ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona. Primjerice, registar koji sadrži osobne podatke građana neće biti objavljen na internet stranici tijela, ali će sukladno točki 5. biti objavljeni njegovi metapodaci, uključujući informaciju o načinu pristupa.

Sljedeće: Dostava dokumenata u Središnji katalog