Koje informacije mogu pronaći na internetskoj stranici tijela javne vlasti?

Koje informacije mogu pronaći na internetskoj stranici tijela javne vlasti?

Tijela javne vlasti dužna su samoinicijativno odnosno proaktivno objavljivati propise, dokumente, odluke te informacije koje su važne za njihov rad i djelokrug poslova, organizaciju i financiranje, kao i informacije za korisnike kojima se omogućava ostvarivanje različitih prava ili ispunjavanje obveza (npr. sudjelovanja u natječajima, rješavanje imovinskopravnih pitanja, statusnih pitanja, ostvarivanje zdravstvene zaštite i sl.).

Ova zakonska obveza temelji se na načelu da građani imaju pravo znati kako u njihovo ime vlasti odlučuju i kakvi su rezultati i ishodi tih odluka, kako tijela javne vlasti troše javni novac te koje sve usluge i na koji način mogu dobiti od tijela javne vlasti, i to bez da to u digitalno doba posebno traže.

Tijela javne vlasti dužna su informacije objavljivati na svojim službenim internetskim stranicama, na lako pretraživ način, tako da ih je lako pronaći, po mogućnosti u skladu s pravilom ‘tri klika mišem’. Također, kad god je to moguće, potrebno je informacije objavljivati u strojno čitljivom obliku, kako bi bile pogodne za ponovnu uporabu (vidjeti poglavlje o ponovnoj uporabi).

Pravilno ispunjavanje obveze proaktivne objave informacija, koja je temelj transparentnosti rada tijela javne vlasti, ima dvostruki učinak: što je veća razina proaktivne objave, to je manja potreba za podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama, čime se olakšava ostvarivanje prava građana i štedi njihovo vrijeme i energija, a ujedno se olakšava rad tijela javne vlasti jer se uklanja potreba dodatnog administriranja i angažmana službenika za informiranje oko obrade zahtjeva za pristup informacijama. Ako postavite zahtjev za pristup informaciji koja je već objavljena (a niste je bili našli ili jednostavno niste prethodno provjerili), tijelo javne vlasti će Vas obavijestiti da je informacija objavljena te Vam dostaviti poveznicu na informaciju.

Člankom 10. Zakona navedeni su svi podaci koje tijela javne vlasti trebaju objavljivati na svojim internetskim stranicama, a koji se mogu svrstati u nekoliko skupina, sve u cilju postizanja transparentnosti u donošenju odluka, transparentnosti rada i odlučivanja, transparentnosti financiranja te transparentnosti u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima.

Informacije koje je tijelo javne vlasti dužno objavljivati uključuju:

 1. Transparentnost u donošenju odluka
  • opće akte i odluke koje tijela donose, a kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje
  • nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću
  • zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama
  • informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika
 2. Transparentnost rada i planiranja
  • zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada
  • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti
  • obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka
  • informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt
 3. Financijska transparentnost
  • podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti
  • podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta
  • informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa
  • informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava
 4. Transparentnost u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima
  • informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem
  • registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe
  • obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno Kriterijima za određivanje naknade
  • odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o radu i ostvarivanju prava i izvršavanju obveza korisnika.

Ipak, tijela javne vlasti nisu obavezna objaviti informacije koje sadrže dijelove u odnosu na koje postoje ograničenja pristupa informaciji.

Mogu li na internetu pronaći ranije odluke i informacije tijela javne vlasti?

Dio tijela javne vlasti (državna tijela, tijela državne uprave, pravne osobe koje zakonom ili podzakonskim propisom osniva Republika Hrvatska, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) moraju određene vrste informacija dostavljati u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Tako Središnji katalog službenih dokumenata RH kao trajni internetski arhiv kojeg vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva sadrži čitav niz informacija tijela javne vlasti, uključujući one koje se više ne primjenjuju odnosno ne važe.

Katalog sadrži zakone i druge propise, opće akte, godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Što mogu učiniti ako uočim da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužno objaviti na svojoj internetskoj stranici?

Povjereniku za informiranje možete podnijeti predstavku na rad tijela javne vlasti ako uočite nepravilnosti u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, uključujući neobjavljivanje informacija za koje postoji obaveza objavljivanja na internetu.

Povjerenik odnosno službenici Ureda, osobito inspektori, razmotrit će predstavku te, ukoliko ocijene potrebnim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti i uputiti ga da hitno otkloni utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti. O radnjama poduzetima tijekom postupanja po predstavci, bit ćete obaviješteni.

Sljedeće: Ostvarivanje prava na pristup informacijama