smjernice

Dostava dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenta Republike Hrvatske je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama. Središnji katalog ima svrhu omogućiti korisnicima trajnu dostupnost službenih dokumenata radi informiranja i ponovne uporabe.

Središnji katalog vodi i održava Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, a posebnosti su uređene Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Nisu sva tijela obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama ujedno i obveznici dostave određenih dokumenata u Središnji katalog već su to sljedeća tijela javne vlasti:

 • tijela državne uprave i druga državna tijela,
 • pravne osobe koje Republika Hrvatska zakonom ili podzakonskim propisom osniva ili čije osnivanje zakonom izričito predviđa (npr. agencije, zavodi, centri, komore, i sl.) i
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijela javne vlasti, koja su obveznici dostave dokumenta u Središnji katalog, dužna su bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana izrade dokumenta odnosno njegove objave na internetu, dostaviti sljedeće službene dokumente:

 1. Zakone i ostale propise koje donose.
 2. Opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje.
 3. Godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti:
  • planove/programe (periodični plan/program rada, financijski plan, akcijski plan/program, operativni plan/program, strateški plan, plan upravljanja, plan javne nabave, plan zapošljavanja, program razvoja),
  • strategije (strategija razvoja, strateški okvir, nacionalna strategija, lokalna strategija, posebne strategije),
  • izvješća (periodično izvješće o radu, financijsko izvješće, statističko izvješće, tematsko izvješće, projektno izvješće, godišnjak),
  • smjernice (strateška smjernica, programska smjernica, preporuka, kodeks),
  • glasila (Narodne novine, službena glasila jedinica lokalne i područne samouprave, stručna glasila, informativna glasila),
  • službena stajališta (deklaracija, rezolucija, povelja, govor/izjava predsjednika Republike/predsjednika Vlade),
  • stručne podloge/analize (stručna uputa, stručna studija, istraživanje, priručnik, projektni dokument, elaborat, procjena),
  • promotivne dokumente (vodič, tekst u obliku letka i/ili brošure, katalog),
  • prijevode službenih dokumenata Europske unije i međunarodnih organizacija.

Iznimno, ako su dokumenti objavljeni u službenom glasilu Republike Hrvatske (Narodnim novinama) odnosno službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, smatraju se uredno dostavljenima u Središnji katalog.

Dokumente su tijela javne vlasti dužna dostavljati u Središnji katalog u elektroničkom obliku, a za dostavu dokumenata nadležan je službenik za informiranje.

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske putem svoje internetske stranice, u svrhu komuniciranja s tijelima javne vlasti i javnošću, objavljuje informacije, upute i preporuke u vezi izrade elektroničkih dokumenata, dostave dokumenata u Središnji katalog, načinima pretraživanja i odabira informacija za ponovnu uporabu i drugo.

Središnji katalog je javno dostupan na internetskim stranicama Ureda, a dokumente dostupne putem Središnjeg kataloga moguće je pregledavati, ispisivati i preuzimati. Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske osigurava odgovarajuću pohranu i zaštitu dokumenata u fizičkom obliku u skladu s važećim međunarodnim standardima.

Dostavljeni dokumenti u elektroničkom obliku čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka u skladu s važećim propisima o mjerama informacijske sigurnosti.

Više obavijesti o Središnjem katalogu službenih dokumenta Republike Hrvatske, uputama i drugim korisnim informacijama mogu se pronaći na internetskoj stranici digured.hr.

Sljedeće: Provedba savjetovanja s javnošću