smjernice

Upravni spor

Prema članku 26. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti i žalitelj ne mogu protiv rješenja Povjerenika za informiranje izjaviti žalbu jer ista nije dopuštena ali mogu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Povjerenika za informiranje pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Kada se pokrene upravni spor, podnesena tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem Povjerenika za informiranje korisniku prava na informaciju omogućen pristup informaciji. Odluku o tužbi Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti roku od 90 dana.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske rješenjem dostavlja tužbu tužitelja te traži od Povjerenika za informiranje da u određenom roku dostavi odgovor na tužbu i spis predmeta. Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske se trebaju dostaviti informacije koje su predmet postupka bez obzira na stupanj tajnosti, osim onih koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka, te drugostupanjski spis Povjerenika za informiranje.

S obzirom da Povjerenik za informiranje tijelu javne vlasti vraća spis predmeta po okončanju žalbenog postupka, uz obavijest o pokrenutom upravnom sporu će zatražiti od tijela javne vlasti da dostavi spis predmeta. Nakon okončanja upravnog spora, Visoki upravni sud Republike Hrvatske uz odluku, vraća spis predmeta Povjereniku za informiranje, koji zatim vraća spis predmeta tijelu javne vlasti i obavještava ga o ishodu upravnog spora.

Kada je upravni spor pokrenulo tijelo javne vlasti, u slučaju potvrđivanja odluke Povjerenika za informiranje kojim je naloženo omogućavanje pristupa informacijama, po izvršnosti rješenja Povjerenika za informiranje, tijelo javne vlasti je u obvezi korisniku dostaviti zatraženu informaciju. U protivnom se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti (čelnik tijela ili službenik za informiranje) izlaže prekršajnoj odgovornosti.

Sljedeće: Ponovna uporaba informacija