smjernice

Ostvarivanje ponovne uporabe putem podnošenja zahtjeva

Korisnik može zatražiti informacije za ponovnu uporabu putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu i to pisanim putem, u koje se ubraja i zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, a također je moguće i zahtjev podnijeti putem telefona ili usmenim putem. Međutim, Zakonom o pravu na pristup informacijama se potiču tijela javne vlasti da postupaju po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno.

Korisnik u zahtjevu treba navesti podatke o tome tko podnosi zahtjev te sukladno tome navesti ime i prezime podnositelja i njegovu adresu, odnosno za pravnu osobu naziv i sjedište, zatim kojem tijelu javne vlasti upućuje zahtjev za ponovnu uporabu informacija informaciju koju traži za ponovnu uporabu informacija, svrhu traženja informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha) i način dostave informacije.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za ponovnu uporabu mora odlučiti rješenjem u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva i to u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva. Donošenje rješenja kojim se usvaja zahtjev za ponovnu uporabu informacija je uređeno zbog utvrđivanja uvjeta uporabe te osobito određivanje izračuna troškova jer se time korisniku omogućava pravo na podnošenje žalbe ukoliko smatra da troškovi nisu pravilno određeni ili ukoliko nije zadovoljan određenim uvjetima korištenja. Po donošenju podzakonskih propisa kojima se ti elementi reguliraju bit će dakle potrebno donijeti rješenje, uz napomenu da je naplata troškova povrh graničnih, dakle onih na koje se primjenjuju već postojeći Kriteriji iz članka 19., stavka 3., ograničena na izuzetno mali krug slučajeva.

U svakom slučaju, ako korisnik zatraži informaciju ili podatke koji su javno objavljeni za ponovnu uporabu kao otvoreni podaci i bez naplate ili ih je moguće objavtiti kao otvorene podatke, u tom slučaju nije potrebno donositi rješenje već je potrebno korisnika obavijestiti da su informacije ili podaci javno objavljeni s poveznicom. Kod postupanja po zahtjevu za ponovnu uporabu tijela javne vlasti nemaju obvezu izrađivati, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija u svrhu ponovne uporabe, ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena i sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u tu svrhu. Naglasak je na nerazmjernosti utroška vremena i sredstava, što ne isključuje manje prilagodbe formata koje ne zahtjevaju poseban dodatan angažman.

Ova odredba će sigurno predstavljati izazov za sve sudionike u postupku rješavanja zahtjeva za ponovnu uporabu informacija jer će biti potrebno uspostaviti kriterije što podrazumijeva utrošak financijskih sredstava i ljudskih kapaciteta za pretvaranje određenih informacija. S druge strane, ova odredba ne predstavlja zakonski razlog za uskratu. Praktično rješenje se navodi u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu, prema kojem bi tijela javne vlasti trebala, umjesto rješenja poslati obavijest iz članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno poslati korisnicima poveznicu na kojoj se nalazi zatražena informacija, iako se ne nalazi u obliku u kojem je zatražena, te pojasniti razloge koji predstavljaju nerazmjerni trošak. Na navedenu obavijest korisnik može uložiti prigovor te putem rješavanja prigovora ostvariti pravo na žalbu kod Povjerenika za informiranje.

Imajući u vidu ovu odredbu, u budućem radu će tijela javne vlasti trebati predvidjeti da prilikom stvaranja nove baze podataka ili izmjene postojećih uključe i mogućnost izvoza tih podataka u strojno čitljive oblike, a primjer takvog rješenja je Popis tijela javne vlasti – podatke iz baze moguće je pretraživati putem aplikacije, ali i izvesti u strojno čitljiv (CSV) oblik koji omogućava korištenje svih odnosno odabranih podataka na različite načine.

Sljedeće: Uskrata ponovne uporabe informacija